Miroslav Pichl a jeho listování v polických kronikách

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální literatura

Přes deset let prý pan Miroslav Pichl pátral ve zprávách, které nám zanechali poličtí kronikáři. V závěru loňského roku přinesla tato badatelská činnost své ovoce – dvě díla vydaná městem Police nad Metují.

Nejdříve spatřila světlo světa knížka Listování v polických kronikách. Obsahuje záznamy z kronik, které se do seriozního badatelského díla nepíší, a přesto by byla škoda je nezveřejnit. Přibližují nám naše předky tu humornými příběhy, tu popisem jejich nelehkého snažení v běhu života. Přesvědčit se o tom mohli i naši senioři při lednovém společném čtení.

Druhým počinem je soubor 2 CD Police nad Metují – dějiny města a regionu v běhu let. Obsahují značně rozšířené informace z knihy Police nad Metují v datech. Je obdivuhodné, kolik informací, faktů, záznamů z kronik pan Pichl shromáždil a ani si netroufnu odhadnout, kolik stran různých textů přečetl, prostudoval a probádal. Výsledek je prostě ohromující. Važme si ho a samozřejmě i jeho tvůrce se vším jeho nadhledem. Jak to dokumentují slova z úvodu CD:„Třebaže jsem bytostně technického zaměření a někdejší moje zaměstnání konstruktéra mě zcela naplňovalo potěšením z tvůrčí činnosti, bádání v dějinách Police mně rázem zcela pohltilo. Kdosi prý prohlásil, že ten, kdo jednou překročil práh badatelny historického archivu, nezadržitelně podlehl žádostivosti po dalším pátrání v historických pramenech. Působí prý obdobně jako jakási droga, která nutí badatele stále a stále rozšiřovat a zdokonalovat své poznání o dobách minulých. Což se přihodilo i mně – bohudíky…“

Samozřejmě hlavně pro nás. A co víc dodat k závěrečným slovům tohoto úvodu: „Čtenářům a badatelům v tomto kaleidoskopu dějinných událostí Policka kladu na srdce jeden zásadní fakt. Nepřísluší Vám role neodpouštějícího soudce aktérů minulých dějů. Snažte se osvětlit si motivy a příčiny jejich jednání a nahlížejte někdejší události i jejich původce v dobovém historickém kontextu, nikoli prizmatem pohledu člověka dnešní společnosti a jejích názorů.“ Za knihovnu snad jen, že se těšíme, až bude Miroslav Pichl čestným občanem Police nad Metují.